top of page

Polityka sklepu

Regulamin sklepu

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy http://www.wemadeit.pl/sklep [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 

2. Właścicielem Sklepu jest:

 

 

 

Tomasz Białek

41-923 Bytom, ul. Jesionowa 4

 

NIP: 6412254262

Regon: 380381708

 

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki. 

 

 

tel. 530891019

e-mail: biuro@wemadeit.pl

 

 

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

 

§2

 

Zamówienia

 

1. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

 

2. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.wemadeit.pl oraz adres e-mail biuro@wemadeit.pl.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, liczby produktów, kolorów ze strony www.wemadeit.pl, a następnie przesłanie informacji wraz danymi kontaktowymi na adres e-mail lub poprzez formularz zakupowy.

 

5. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

6. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych do realizacji zamówienia, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

 

8. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 21 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie. W wyjątkowych przypadkach klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

 

 

§3

 

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 

a) przelew na konto – numer konta: 68 1140 2004 0000 3202 7769 8498 – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

 

b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 

 

§4

 

Wysyłka towaru

 

1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki sprzętu poza granice Polski po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym z obsługą sklepu warunków i kosztów wysyłki.

 

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

Zwroty, reklamacje

§6

 

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura VAT).

 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenckich z dnia 30 maja 2014 Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

2. Oświadczenie można wysłać listem na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną: biuro@wemadeit.pl. W przypadku wysyłki oświadczenia listem, za datę złożenia oświadczenia przyjmujemy datę stempla pocztowego.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas).

 

4. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Płatność może zostać wstrzymana do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt na adres Sklepu: We made it Tomasz Białek 34-382 Brzuśnik ul. Brzuśnik 150, w terminie do 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

7. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

8. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

§8

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

 

3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Kotwica 1

Polityka prywatności

Ochrona prywatności

 

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”)

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym

 

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

 

4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz – jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie – informowania o oferowanych przez www.wemadeit.pl produktach.

 

5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wemadeit Tomasz Białek ul.Jesionowa 4, 41-923 Bytom, NIP: 6412254262

 

6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Metody płatności

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

- Klarna

- wysokiej jakości polskie meble rękodzieło - unikatowe i wyjątkowe meble drewniane - bezpieczne i solidne meble dziecięce na lata - meble na specjalne zamówienie - meble w kształcie domków z drewna

bottom of page